1 Definities
In deze algemene leveringsvoorwaarden (de “Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
a. Natuur & Milieu: Stichting Natuur en Milieu, gevestigd te (3512 NS) Utrecht, aan de Hamburgerstraat 28a, organisator van de Actie Nu Elektrisch.
b. Leverancier: Renault Nederland N.V., gevestigd te (1119 PD) Schiphol-Rijk, aan de Boeingavenue 275, KVK 33102829.
c. Leasemaatschappij: ICLH2 B.V., handelend onder de naam DirectLease, gevestigd te (7575 AS) Oldenzaal, aan de Kelvinstraat 1b; KvK Tilburg 56847726.
d. Deelnemer: Een natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en woont in Nederland, die zich via de website www.nuelektrisch.nl heeft ingeschreven voor een proefrit aangeboden door een van de Leveranciers of een leaseaanvraag heeft gedaan voor een leasecontract aangeboden door Leasemaatschappij;
e. Leaseaanvraag: het vrijblijvend aanvragen van informatie voor een leasecontract zoals aangeboden op de website www.nuelektrisch.nl;
f. Bestelling: het aangaan van een leasecontract via Nu Elektrisch door ondertekening door de Deelnemer van de opdracht/contractbevestiging, de algemene voorwaarden en het voldoen van de borgsom van de Leasemaatschappij;
g. Actie Nu Elektrisch: de collectieve inkoopactie van Natuur & Milieu voor privé lease van een elektrische auto van de Leverancier bij Leasemaatschappij;
h. Voorwaarden: deze Voorwaarden Actie Nu Elektrisch, welke van toepassing zijn op de relatie tussen Deelnemer en Natuur & Milieu, waaronder mede wordt begrepen alle aanbiedingen en contacten in het kader van de Actie Nu Elektrisch.

2 Algemeen
a. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle leaseaanvragen en proefritten, die door de Deelnemer bij respectievelijk Leasemaatschappij en de Leverancier worden aangevraagd.
b. Deze Voorwaarden beschrijven de relatie tussen Deelnemer en Natuur & Milieu als organisator van de Actie Nu Elektrisch. Deze Voorwaarden zijn te downloaden van de website www.nuelektrisch.nl.
c. De relatie tussen Natuur & Milieu, Leverancier en de Leasemaatschappij is beschreven in samenwerkingsovereenkomsten. Op de Bestelling en andere separate afspraken tussen Leasemaatschappij en Deelnemer, zijn de algemene voorwaarden van Leasemaatschappij van toepassing. Op de proefrit zijn de algemene voorwaarden van de Leveranciers van toepassing.
d. Afwijkingen in de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
e. Door het aanvragen van de proefrit bij Leveranciers en/of offerte bij Leasemaatschappij aanvaardt de Deelnemer de toepasselijkheid van de Voorwaarden en verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud van de Voorwaarden.

3 Actie Nu Elektrisch
a. De website www.nuelektrisch.nl en als onderdeel daarvan de Actie Nu Elektrisch is een initiatief van Natuur & Milieu. Levering van de auto geschiedt door de Leveranciers en Leasemaatschappij.
b. Natuur & Milieu is initiatiefnemer, heeft de Leverancier en Leasemaatschappij geselecteerd en levert leads aan de geselecteerde partijen.
d. De basishandeling die de Deelnemer uitvoert is het aanvragen van een proefrit bij de Leveranciers en/of het verrichten van een leaseaanvraag bij de Leasemaatschappij; dit kan op www.nuelektrisch.nl. Dit is nog vrijblijvend voor de Deelnemer. Daadwerkelijke verbinding betreft het al dan niet digitaal aangaan van de opdracht van de Leasemaatschappij; na (digitale) ondertekening hiervan is de Deelnemer verplicht tot afname en betaling van de borgfactuur, alsmede de overige contractueel overeengekomen zaken.
e. Niets uit de inhoud van de Actie Nu Elektrisch mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Natuur & Milieu.
f. De Deelnemers kunnen voor vragen, klachten en opmerkingen over de Actie Nu Elektrisch terecht bij Natuur & Milieu ([email protected]). Vragen, klachten en opmerkingen over de aangeboden auto wordt zoveel mogelijk beantwoord door de Leverancier: Renault Nederland N.V: telefoonnummer 0800 – 0303.
Vragen, klachten en opmerkingen over de Bestelling en het leasecontract worden zoveel mogelijk door de Leasemaatschappij ([email protected] en telefoonnummer 0541 – 57 17 60) beantwoord. Natuur & Milieu is onder geen beding aansprakelijk voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen die door Deelnemers aan de Leverancier, Leasemaatschappij dan wel direct aan Natuur & Milieu zijn gesteld.

4 Deelnemen aan de Actie Nu Elektrisch
a. Iedereen die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, in het bezit is van Rijbewijs B en woonachtig is in Nederland of een in Nederland gevestigd bedrijf heeft, kan een proefrit bij de Leverancier en/of een leaseaanvraag bij Leasemaatschappij doen.
b. Het aanvragen van een proefrit en/of offerte is mogelijk tot 31 december 2017.
c. Natuur & Milieu en/of de Leverancier of Leasemaatschappij is/zijn bevoegd de aanvraag van een Deelnemer te weigeren.
d. De Deelnemer is verplicht, voor een geldige deelname aan de Actie Nu Elektrisch, alle gegevens op het inschrijvingsformulier op de website www.nuelektrisch.nl volledig en correct in te vullen.
e. Indien zich na de aanvraag wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens, dan dient de Deelnemer dit aan Natuur & Milieu en de Leasemaatschappij of de Leverancier door te geven.
f. Natuur & Milieu is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele foutieve invoer van persoonlijke gegevens of enige andere vorm van informatie die door de Deelnemer via het inschrijvingsformulier op de website www.nuelektrisch.nl worden verstrekt.
g. Indien er sprake is van misbruik bij het deelnemen aan de Actie Nu Elektrisch, het e.e.a. uitsluitend naar oordeel van Natuur & Milieu, heeft Natuur & Milieu het recht de deelname van Deelnemer aan de Actie Nu Elektrisch met directe ingang te beëindigen, zonder op enige wijze schadeplichtig te zijn aan de Deelnemer.

5 Proefrit en/of leaseaanvraag
a. Er worden op www.nuelektrisch.nl verschillende mogelijkheden aangeboden, namelijk het aanvragen van een proefrit via de Leverancier en/of een doen van een leaseaanvraag via Leasemaatschappij.
b. Deelnemers aan de Actie Nu Elektrisch kunnen 1 januari 2017 reageren op deze aanbieding en een proefrit aanvragen en/ of leaseaanvraag doen.
c. Na aanvraag van een proefrit neemt de Leverancier op basis van de aangeleverde informatie contact op voor het inplannen van de proefrit.
d. Na aanvraag van een offerte zal Leasemaatschappij op basis van de aangeleverde informatie een toetsing doen bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). Leasemaatschappij neemt contact op om de aanvraag te bespreken.
e. Nadat Leasemaatschappij aanvullende (financiële) gegevens van Deelnemer heeft ontvangen, wordt Deelnemer getoetst aan de acceptatiecriteria voor de Bestelling/het leasecontract.

6 Eigendom van de data, privacybescherming
a. De Deelnemers aan de Actie Nu Elektrisch stellen door middel van de aanvraag persoonlijke gegevens beschikbaar aan Natuur & Milieu.
b. De data die Natuur & Milieu in verband met de aanvraag verkrijgt, worden opgenomen in een gegevensbestand onder haar verantwoordelijkheid en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
c. Door de Reservering accepteert de Deelnemer dat persoonlijke gegevens worden geregistreerd en gebruikt door Natuur & Milieu en de samenwerkende partijen ten behoeve van het uitvoeren van de Actie Nu Elektrisch en het verstrekken van informatie per e-mail of post aan de Deelnemer gedurende de Actie Nu Elektrisch.
d. Door de aanvraag geeft de Deelnemer expliciet toestemming om zijn data ter beschikking te stellen aan de Leverancier en/of Leasemaatschappij met als enig doel contact te leggen voor het maken van een afspraak voor een proefrit of het aanbieden van een leasecontract via www.nuelektrisch.nl . Ook stemt de Deelnemer ermee in dat Natuur & Milieu via e-mail of post informatie verstrekt over de voortgang van de Actie Nu Elektrisch.
f. Natuur & Milieu zal de Deelnemer schriftelijk, telefonisch dan wel via e-mail informeren over Nu Elektrisch, Slim op Weg, andere campagnes en fondsenwervingsacties. Het accepteren van deze Voorwaarden betekent dat de Deelnemer automatisch informatie ontvangt. Als u hierover geen informatie wilt ontvangen of niet benaderd wilt worden, dan kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Voor afmelding alleen van e-mails en e-nieuwsbrieven, gebruikt u de afmeldoptie in het digitale bericht.
g. Na afloop van de Actie Nu Elektrisch kan Natuur & Milieu alle Deelnemers benaderen voor een korte enquête over de bevindingen.

7 Aansprakelijkheid, garantie en verantwoordelijkheid
a. Natuur & Milieu fungeert in de Actie Nu Elektrisch slechts als inkoopplatform en is enkel en alleen verantwoordelijk voor het beheren van de database met de (persoons)gegevens van de Deelnemers.
b. Natuur & Milieu kan de Deelnemer niet garanderen dat de omstandigheden van Deelnemer geschikt zijn voor de door de Leveranciers en Leasemaatschappij aangeboden producten en/of diensten.
c. Alle informatie met betrekking tot de Actie Nu Elektrisch is op zorgvuldige wijze en naar beste weten door Natuur & Milieu samengesteld. Natuur & Milieu kan evenwel op geen enkele wijze instaan voor de volledigheid of volledige juistheid van de informatie. Natuur & Milieu aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De Deelnemer wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op de contacten en contracten, waaronder mede wordt verstaand de daaraan verbonden algemene voorwaarden, met de Leasemaatschappij en de Leverancier.
Natuur & Milieu is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met de door de Leverancier of Leasemaatschappij gehanteerde voorwaarden en/of de (kwaliteit van) door de Leverancier of Leasemaatschappij geleverde producten en/of diensten, waaronder de proefrit en de geleverde Auto, en de daaraan ten grondslag liggende afspraken en overeenkomsten, waaronder het de Bestelling en het leasecontract.
e. Natuur & Milieu is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen en/of fouten van/in of met betrekking tot het internet, een of meer van de in deze Voorwaarden genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware.

8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a. Op deze Voorwaarden, alsmede op de aanvraag, is Nederlands recht van toepassing.
b. Geschillen tussen Deelnemer en Natuur & Milieu zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht. Indien Natuur & Milieu een geschil voorlegt aan de rechter te Utrecht en de rechter te Utrecht is niet de relatief bevoegde rechter, is de Deelnemer gerechtigd om binnen 6 weken nadat Natuur & Milieu zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, voor beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
c. Indien één of meer van de artikelen van deze Voorwaarden door een hiertoe bevoegde rechter buiten toepassing zullen worden verklaard blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Natuur & Milieu verplicht zich om een niet verbindend artikel te vervangen door een artikel dat wel verbindend is en dat zo min mogelijk afwijkt van het niet verbindende artikel.